Gården Engdal ligger naturskønt ved Uhrehøje plantage i Vesthimmerland. Vi driver et økologisk landbrug med Sortbroget Jysk Malkerace og Ertebøllefår. Dyrene anvendes til naturpleje

Gaarden Engdal har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning af vores køer og får, samt med slæt (græs-slåning) og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l60032

Vi er et statskontrolleret økologisk landbrug:

Autorisationsnummer 1086489

Vi får derfor økologisk arelatilskud. Ordningen er del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med ordningen er at understøtte en markedsbaseret omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, der dækker forbrugernes behov for økologiske jordbrugsprodukter. Formålet er også at forbedre miljø og natur samt at fremme dyrevelfærd. 

https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c4459

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne